Kramm

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvor du tager stilling til, hvem der må tage beslutninger på dine vegne og varetage dine personlige og økonomiske anliggender, hvis du selv skulle blive ude af stand hertil pga. sygdom eller handicap. Det kan eksempelvis være i tilfælde af demens, blodprop eller hjerneskade.

En fremtidsfuldmagt laves således på forhånd, mens du er rask og tinglyses, så den er klar til brug, hvis du senere i dit liv bliver varigt syg og dermed ikke selv er i stand til at varetage din økonomi eller dine personlige forhold. 

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, så vil alternativet være et værgemål, hvis du beskikkes en værge til at tage sig af din økonomi og dine personlige forhold. Du vil således ikke selv have indflydelse på, hvem din værge bliver.

Derfor er det en rigtig god idé, at du på forhånd tager stilling til, hvem der skal tage over og varetage din økonomi og dine personlige forhold, hvis du bliver dement eller får en hjerneskade som følge af en blodprop, hjerneblødning eller anden kognitiv sygdom.

Min ægtefælle kan da tage over…

Du skal også være opmærksom på, at din ægtefælle ikke har mulighed for at tage beslutninger på dine vegne, hvis du bliver syg. Der skal være oprettet en fremtidsfuldmagt før din ægtefælle kan træde til. 

Hvad indeholder er fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt giver en anden person lov til at varetage følgende:

 • Alle beslutninger om økonomiske anliggender og beslutninger om din formue, herunder blandt andet:
  • at gennemføre bankforretning af enhver art på dine vegne, herunder foretage hævninger og disponere over dine bankkonti ved betalingskort, hævekort eller på anden måde,
  • at indgå og anvende aftaler vedrørende netbankadgang, telefonservice og lignende vedrørende dine konti,
  • at disponere over bankboks, købe og sælge værdipapirer, oprette/ophæve konti og depoter,
  • at underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder,
  • at få læseadgang til din e-boks,
  • at indgå retshandler og kontrakter af enhver art,
  • at købe, pantsætte og sælge fast ejendom eller andelsbolig,
  • at indgå aftale om leje af bolig eller opsigelse af en lejebolig,
  • at kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der måtte tilkomme dig,
  • at forpligte dig ved optagelse af lån, inddrive dine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig,
  • at repræsentere dig i døds-, konkurs- og andre boer.
 • Repræsentere dig i forhold til offentlige myndigheder og private, når disse udfører opgaver for det offentlige, herunder:
  • at ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser,
  • at klage/anke eller indbringe enhver afgørelse vedrørende dine personlige forhold, herunder udøve dine partsbeføjelser,
  • at fremkomme med tilkendegivelser med hensyn til pleje af og omsorg,
  • at begære aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person, herunder dine helbredsoplysninger,
  • at give samtykke til at behandle personoplysninger om dig, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1
  • at give informeret samtykke til behandling, jf. sundhedslovens § 18, stk. 1,
  • at samtykke til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer, jf. sundhedslovens § 27,
  • at samtykke til transplantation, jf. sundhedslovens § 52

Alle væsentlige beslutning omkring dig er afhængig af dit samtykke, da hele det danske system bygger på den enkelte persons samtykke og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at en ægtefælle eller et barn ikke er berettiget til at samtykke på dine vegne, hvis du ikke selv kan samtykke. Et samtykke fra en ægtefælle eller et barn er kun juridisk gyldigt i ganske få situationer. Derfor er det vigtig at overveje, om en fremtidsfuldmagt er relevant for dig.

Hvornår er en fremtidsfuldmagt relevant?

En fremtidsfuldmægtig er eksempelvis relevant i følgende tilfælde:

 • Hvis du får brug for at en anden hjælper med at håndtere din økonomi, så vil banken kræve en fuldmagt.
 • Hvis du får brug for at sælge din bolig eller opsige et lejemål og ikke selv kan samtykke hertil, så skal der være et gyldigt samtykke fra en anden.
 • Hvis du får brug for støtte og pleje fra det kommunale, så kan en fuldmagtshaver få adgang til sagen og klage på dine vegne, hvis ikke du får den tilstrækkelige hjælp.
 • Hvis du skal flytte på plejehjem, så skal der være en til at underskrive lejekontrakten på plejehjemsboligen.
 • Hvis du får brug for behandling på sygehus, så skal der være en der kan give et gyldigt samtykke på dine vegne.

Hvem skal tage sig af din økonomi og dine personlige forhold, hvis du bliver syg?

Få skrevet en fremtidsfuldmagt hos “Kramm – Jura For Dig” til en fast pris på 1.495 kr. inkl. moms, så har du sikkerhed for, at der bliver taget hånd om dine beslutninger, hvis du bliver syg.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk